Disclaimer bureauwolfs.nl - bureauwolfs

Ga naar de inhoud

Disclaimer bureauwolfs.nl

 Bureau Wolfs - Oude Rijksweg 32 - 6271 AA Gulpen Telefoonummer 043-4506177 - Fax 043-4506236 - E-mailadres bureauwolfs@hetnet.nl  - KvK 67522424 - BTW NL8570.48.247B01
Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van onze website

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.bureauwolfs.nl) van Bureau Wolfs Accountants en Belastingadviseurs BV (hierna te noemen Bureau Wolfs), die haar kantoor houdt aan de Oude Rijksweg 32, 6271 AA Gulpen (gemeente Gulpen-Wittem). U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten aangeboden of besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u opvragen via het contactformulier op deze site.

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt als enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel Bureau Wolfs tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Bureau Wolfs expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland.

Bureau Wolfs beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Bureau Wolfs garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.
Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Bureau Wolfs hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Bureau Wolfs de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Bureau Wolfs aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Bureau Wolfs niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Bureau Wolfs, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Wolfs of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Wolfs is het niet toegestaan links naar sites van Bureau Wolfs weer te geven.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar Bureau Wolfs stuurt, kunnen onveilig zijn. Bureau Wolfs raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Bureau Wolfs te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Bureau Wolfs te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Bureau Wolfs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Bureau Wolfs op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (1) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (2) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (3) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Digitale Hulp Internetdiensten of aan u wordt gezonden, (4) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (5) misbruik van deze internetsite, (6) verlies van gegevens, (7) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (8) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Bureau Wolfs.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

Bureau Wolfs behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
Bureau Wolfs Accountants en belastingadviseurs
 Bureau Wolfs - Oude Rijksweg 32 - 6271 AA Gulpen - Telefoon 043-4506177 - Fax 043-4506236 - E-mail bureauwolfs@hetnet.nl
Terug naar de inhoud